in

Legislation

Уважаемые коллеги, члены ассоциации!

Вашему вниманию предлагаются проэкты Приказа, Положения о службе, а также остальных нормативных документов, регламентирующих практическое применение рефлексотерапии. Приглашаем Вас, принять участие в обсуждении положений этих документов. Результаты такой совместной работы позволят максимально стандартизировать условия нашей работы, облегчить контроль и повысить гарантия качества оказываемой медицинской помощи пациепнтам.

Свои поправки высылайте по адресу uarma1@gmail.com

С уважением от  имени Правления,

Президент ассоциации   чл.-кор., проф., д.м.н. Мачерет Е.Л.,

Главный внештаный специалист МЗ Украины, проф., д.м.н., Коваленко О.Е.

 

 

 

Перелік доументів:

1. Примірне положення про рефлексотерапевтичну службу України:

2. Примірне положення про відділення рефлексотерапії:

3. Примірне положення про завідувача відділення рефлексотерапії:

4. Примірне положення про кабінет рефлексотерапії:

5. Примірне положення про лікаря-рефлексотерапевта:

6. Примірне положення про медичну сестру кабінету (відділення) рефлексотерапії:

7. Примірне положення про молодшу медичну сестру кабінету (відділення) рефлексотерапії (що додається).

8. Примірний Табель оснащення медичним обладнанням та виробами медичного призначення кабінету рефлексотерапії:

9. Примірне положення про санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим кабінетів (відділень) рефлексотерапії.

__________________________________________________________________________________________________________

 

Примірне Положення про рефлексотерапевтичну службу України

 

 Загальні положення

 

1. Рефлексотерапевтична служба України (надалі – Служба) створюється для об’єднання зусиль та спрямування діяльності закладів охорони здоров’я та наукових установ на підвищення доступності та якості спеціалізованої рефлексотерапевтичної допомоги населенню України.

2. Служба підзвітна та підконтрольна Департаменту розвитку медичної допомоги та Управлінню дитинства, материнства та санаторної справи МОЗ України.

3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України та іншими нормативними актами.

4. Служба взаємодіє з іншими зацікавленими службами галузі охорони здоров’я.

5. Діяльність Служби спрямована на реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає проведення заходів, спрямованих на:

5.1. забезпечення доступності надання якісної спеціалізованої рефлексотерапевтичної медичної допомоги хворим з різною патологією;

5.2. розробку та впровадження сучасних методів профілактики, діагностики та лікування різної патології;

5.3. підвищення ефективності використання коштів державного та місцевих бюджетів, виділених для вирішення проблем попередження, виявлення та лікування різних захворювань;

5.4.зниження захворюваності, смертності та інвалідності населення України внаслідок різної патології.

 

 Структура служби

 

Структура Служби представлена таким чином:

1. Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Рефлексотерапія».

2. Головні позаштатні спеціалісти МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зі спеціальностей «Рефлексотерапія».

3. Головні позаштатні спеціалісти центральних районних, центральних міських та міських лікарень міст обласного значення зі спеціальності «Рефлексотерапія».

4. Спеціалізовані заклади та підрозділи закладів охорони здоров’я, що надають рефлексотерпевтичну медичну допомогу хворим з різною патологією.

  

Завдання Служби

 

Основними завданнями Служби є:

1. Розробка проектів нормативно-правових актів з питань профілактики, діагностики та лікування хворих з різною патологією зі спеціальності «Рефлексотерапія».

2. Розробка перспективних планів щодо проведення наукових досліджень з актуальних питань рефлексотерапії.

3. Розробка пріоритетних напрямів розвитку Служби, що передбачають проведення заходів щодо удосконалення рефлексотерапевтичної допомоги, що буде сприяти попередженнютавиявленню різної патології, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення.

4. Участь у перевірці наукових установ, закладів та підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим зі спеціальності  «Рефлексотерапія».

5. Узагальнення та аналіз інформації щодо надання медичної допомоги хворим зі спеціальності  «Рефлексотерапія».

6. Участь в організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації лікарів зі спеціальності «Рефлексотерапія».

8. Розробка та впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики та лікування зі спеціальності  «Рефлексотерапія».

9. Організаційно-методичне керівництво та координація діяльності закладів охорони здоров'я та наукових установ з питань надання медичної допомоги хворим зі спеціальності  «Рефлексотерапія».

10. Організація разом із зацікавленими суміжними службами галузі охорони здоров’я наукових досліджень з питань профілактики, діагностики та лікування різних захворювань зі спеціальності  «Рефлексотерапія».

11. Розробка та контроль за реалізацією заходів, спрямованих на зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення зі спеціальності  «Рефлексотерапія».

12. Визначення проблемних питань надання медичної допомоги зі спеціальності  «Рефлексотерапія» хворим з різною  патологією та шляхів їх вирішення.

 

 Функції служби

 

Служба відповідно до покладених на неї завдань:

1. Забезпечує у межах своєї компетенції додержання закладами охорони здоров'я та науковими установами, що надають медичну допомогу хворим зі спеціальності  «Рефлексотерапія», конституційного права громадян на охорону здоров'я.

2. Бере участь у розробці проектів загальнодержавних програм, що передбачають оптимізацію надання медичної допомоги хворим з різною патологією.

3. Готує пропозиції стосовно визначення пріоритетних напрямів діяльності галузі охорони здоров'я, насамперед тих, що стосуються удосконалення надання спеціалізованої допомоги хворим зі спеціальності  «Рефлексотерапія».

5. Здійснює відповідно до чинного законодавства функції з оперативного управління закладами охорони здоров'я та науковими установами, що надають медичну допомогу хворим зі спеціальності  «Рефлексотерапія».

6. Вивчає, аналізує і прогнозує показники стану здоров'я хворих з різною патологією та бере участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я хворих, у яких застосовувалась рефлексотерапія.

7. Опрацьовує відповіді на запити центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян з питань надання медичної допомоги хворим зі спеціальності  «Рефлексотерапія».

8. Сприяє організації підвищення кваліфікації фахівців за спеціальностями «Рефлексотерапія», «Загальна практика – загальна медицина», «Терапія», «Педіатрія», та іншими спеціальностями.

9. Визначає вимоги до кваліфікаційної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників відповідної спеціальності.

10.Розробляє пропозиції з питань надання спеціалізованої рефлексотерапевтичної допомоги до кваліфікаційних вимог до осіб, які провадять медичну діяльність.

11. Здійснює аналіз скарг і звернень з питань надання медичної допомоги хворим зі спеціальності  «Рефлексотерапія».

12. Виконує інші функції, що випливають з покладених на Службу завдань.

  

 Права служби

 

Служба відповідно до покладених на неї завдань має право:

1. За дорученням керівництва МОЗ України представляти МОЗ України з питань організації надання спеціалізованої медичної допомоги хворим зі спеціальності  «Рефлексотерапія».

2. Одержувати у встановленому чинним законодавством порядку від закладів охорони здоров’я та наукових установ, що надають медичну допомогу хворим зі спеціальності  «Рефлексотерапія»необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що знаходяться у межах компетенції Служби та необхідні для реалізації покладених на неї завдань.

3. Вносити на розгляд керівництву Департаменту розвитку медичної допомоги та МОЗ України пропозиції щодо:

3.1. Відзнаки спеціалістів галузі охорони здоров’я.

3.2. Розвиткуспеціалізованої рефлексотерапевтичної допомоги.

3.3. Вдосконалення роботи закладів охорони здоров’я та наукових установ, що надають медичну допомогу хворим зі спеціальності  «Рефлексотерапія».

4. Перевіряти роботу закладів охорони здоров’я та наукових установ з питань надання медичної допомоги хворим зі спеціальності  «Рефлексотерапія».

5.  Брати участь в організації, підготовці та проведенні конференцій, семінарів та з’їздів, конгресів, симпозіумів з питань профілактики, діагностики та лікування захворюваньзі спеціальності  «Рефлексотерапія».

6.Співпрацювати з міжнародними організаціями та зарубіжними країнами з питань профілактики, діагностики та лікування зі спеціальності  «Рефлексотерапія».

 

 

 

 

Примірне положення про відділення рефлексотерапії

 

 1. Відділення РТ організовується у складі стаціонарів, поліклінік та інших великих лікувально-профілактичних закладах областей, міст з населенням понад 500 тис. жителів.
 2. Основними завданнями відділення РТ є:

2.1. Надання лікувальної та діагностичної допомоги з використанням сучасних методів рефлекторної діагностики та терапії;

2.2. Консультації хворих за направленнями від лікарів інших спеціальностей;

2.3. Консультування лікарів інших спеціальностей щодо впровадження рефлексотерапевтичної допомоги у лікування різних захворювань;

2.4. Освоєння та впровадження в практичну роботу новітніх методів рефлекторної діагностики та терапії.

 1. Відділення РТ повинні мати приміщення для здійснення лікувальних процедур (процедурний кабінет), кабінет завідуючого відділенням, кабінет лікаря, кабінет старшої медичної сестри та господарське приміщення.
 2. Відділення РТ повинне бути оснащеним необхідним інструментарієм та медичною апаратурою для забезпечення об‘єму необхідних маніпуляцій.
 3. Відділення РТ повинне відповідати всім санітарно-гігієнічним вимогам щодо лікувальних відділень

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________
 

 

 

Примірне положення про завідуючого відділенням рефлексотерапії

 

Загальні положення

 

На посаду завідуючого відділенням рефлексотерапії призначається спеціаліст з повною вищою медичною освітою зі спеціальності “Лікувальна справа” або “Педіатрія”, пройшов післявузівську підготовку та має державний сертифікат за фахом “Рефлексотерапія”.

В своїй роботі завідуючий відділенням рефлексотерапії керується чинним законодавством України про охорону здоров‘я, нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров‘я і цим Положенням.

Завідуючий відділенням рефлексотерапіїу своїй роботі підпорядковується керівникові лікувально-профілактичного закладу, а безпосередньо - його заступнику з лікувальної роботи. Також роботу завідуючого відділенням рефлексотерапії координує обласний (міський) спеціаліст з рефлексотерапії.

Лікар-рефлексотерапевт здійснює наступні види діяльності:

4.1.    Забезпечує рефлексотерапевтичну допомогу хворим;

4.2. Здійснює нагляд за побічними реакціями терапії (дією лікарських засобів та немедикаментозного лікування);

4.3. Самостійно проводить амбулаторний прийом в поліклініках, медико-санітарних частинах та інших лікувально-діагностичних закладах для дорослих та дітей;

4.4. Здійснює лікувальну та профілактичну роботу в стаціонарах, поліклініках, санаторіях-профілакторіях та інших лікувально-профілактичних закладах для дорослих та дітей.

Завідуючий відділенням рефлексотерапії здійснює керівництво підпорядкованим йому медичним персоналом.

Призначення та звільнення завідуючог відділенням рефлексотерапії відбувається у відповідності з діючим законодавством про працю України.

 
 
Обов‘язки завідуючого відділенням рефлексотерапії

 

Завідуючий відділенням рефлексотерапії зобов’язаний:

 

 1. Організовувати та здійснювати керівництво діяльністю медичного персоналу відділення.
 2. Забезпечити раціональну організацію праці медичного персоналу відділення щодо надання висококваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги методами рефлексотерапії.
 3. Забезпечити впровадження новітніх діагностичних та лікувальних технологій з рефлексотерапії.
 4. Забезпечити дотримання надання рефлексотерапевтичної допомоги згідно затверджених клінічних протоколів.
 5. Забезпечити контроль за роботою медичного персоналу.
 6. Забезпечити систематичне підвищення кваліфікації медичного персоналу відділення.
 7. Керувати проведенням аналізу та експертної оцінки якості та ефективності лікувально-профілактичної та діагностичної роботи відділення.
 8. Забезпечити своєчасне подання заявок на придбання необхідного медичного оснащення і ремонту апаратури та приміщень.
 9. Забезпечити контроль за санітарно-гігієнічним та протипожежним режимом в відділенні, дотриманням правил охорони здоров‘я та праці.
 10.  Здійснювати контроль за правильним і своєчасним оформленням звітної та облікової документації у відділенні.
 11.  Здійснювати консультативну роботу, брати участь у визначенні та аналізі причин розходження показників, які отримані різними методами, за необхідністю брати участь у проведенні клініко-патоморфологічної експертизи.
 12.  Підвищувати кваліфікацію на курсах удосконалення та передатестаційних циклах не рідше одного разу на п’ять років у закладах післядипломної освіти.
 13.  Консультувати лікарів лікувально-профілактичних закладів з питань застосування методів рефлексотерапії.
 14.  Популяризувати методи рефлексотерапії серед населення та медичної громадськості.

 

Права завідуючого відділенням рефлексотерапії

 

Завідуючий відділенням рефлексотерапії має право:

 

1. Брати безпосередню участь у роботі адміністрації лікувально-профілактичного закладу щодо підбору медичних кадрів відділення.

 1. Виконувати практичну роботу з стаціонарного (амбулаторного) прийому пацієнтів.
 2. Представляти керівництву лікувально-профілактичного закладу кращих працівників відділення до заохочень, а також вносити пропозиції щодо дисциплінарних заходів через порушення працівниками виконання трудових обов‘язків.

 

Відповідальність

 

             Завідуючий відділенням рефлексотерапії несе відповідальність за чітке та своєчасне виконання обов‘язків, які передбачені внутрішнім режимом лікувально-профілактичного закладу та цим Положенням.

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

Примірне положення про кабінет рефлексотерапії

 

 

 1. Кабінет рефлексотерапії організовується у складі поліклінік, стаціонарів та інших лікувально-профілактичних закладів, які забезпечують кваліфіковану медичну допомогу населенню.
 2. Кабінет рефлексотерапії розташовується у спеціально обладнаному для цієї мети приміщенні, що повністю відповідає вимогам експлуатації і техніки безпеки праці.
 3. Кабінет рефлексотерапії стаціонару організовується у складі відділень, де є потреба у наданні рефлексотерапевтичної допомоги.
 4.   Основними завданнями кабінету рефлексотерапії є:

4.1. Надання кваліфікованої діагностичної та лікувально-профілактичної допомоги шляхом використання традиційних і сучасних методів рефлекторної діагностики та терапії;

4.2. Засвоєння та впровадження в практичну діяльність новітніх методів рефлекторної діагностики та терапії;

4.3. Консультації хворих за направленнями від лікарів інших спеціальностей;

4.4.  Консультування лікарів інших спеціальностей щодо впровадження в практику методів рефлекторної діагностики та терапії.

5. Керує роботою кабінету висококваліфікований фахівець, який отримав повну вищу медичну освіту за напрямком підготовки “лікувальна справа” або “педіатрія” та післявузівську освіту за фахом «рефлексотерапія», володіє теоретичними знаннями та практичними навичками в області рефлекторної діагностики та терапії у дорослих та дітей у відповідності з вимогами кваліфікаційної характеристики, має сертифікат за фахом “рефлексотерапія”.

6.  Кабінет повинен мати достатнє приміщення для прийому хворих, здійснення лікувальних процедур, розміщення та зберігання медичного обладнання та документації, відповідати всім санітарно-гігієнічним вимогам щодо лікувальних кабінетів.

7. Оснащення кабінету рефлексотерапії здійснюється у відповідності з Табелем оснащення медичним обладнанням та виробами медичного призначення.

                                                            

_________________________________________________________________________________________________________

  

                                                                   Примірне положення про лікаря-рефлексотерапевта

 
Загальні положення

 

Лікар-рефлексотерапевт – спеціаліст з повною вищою медичною освітою зі спеціальності “Лікувальна справа” або “Педіатрія”, має сертифікат за фахом “Рефлексотерапія”.

В своїй роботі лікар-рефлексотерапевт керується чинним законодавством України про охорону здоров‘я, нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров‘я і цим Положенням.

Лікар-рефлексотерапевт у своїй роботі підпорядковується керівникові лікувально-профілактичного закладу, а безпосередньо - його заступнику з лікувальної роботи або завідуючому поліклінічним відділенням. Також роботу лікаря-рефлексотерапевта координує обласний (міський) спеціаліст з рефлексотерапії.

Лікар-рефлексотерапевт здійснює наступні види діяльності:

4.1.    Забезпечує рефлексотерапевтичну допомогу хворим;

4.2. Здійснює нагляд за побічними реакціями терапії (дією лікарських засобів та немедикаментозного лікування);

4.3. Самостійно проводить амбулаторний прийом в поліклініках, медико-санітарних частинах та інших лікувально-діагностичних закладах для дорослих та дітей;

4.4. Здійснює лікувальну та профілактичну роботу в стаціонарах, поліклініках, санаторіях-профілакторіях та інших лікувально-профілактичних закладах для дорослих та дітей.

Лікар-рефлексотерапевт здійснює керівництво підпорядкованим йому середнім медичним персоналом.

Призначення та звільнення лікаря-рефлексотерапевта відбувається у відповідності з діючим законодавством про працю України.

 
Обов‘язки лікаря-рефлексотерапевта

 

Лікар-рефлексотерапевт зобов’язаний:

 1. Брати участь в організації комплексного процесу діагностики та лікування в лікувально-профілактичних закладах, в складенні плану обстеження пацієнта, в виборі об’єму та раціональних методик досліджень з метою отримання в мінімально короткі строки повної та достовірної діагностичної інформації.
 2. Організовувати або самостійно проводити необхідні діагностичні дослідження; з обґрунтуванням вибору засобів та методів рефлексотерапії призначати та контролювати необхідне лікування з урахуванням поєднання методів комплексної терапії, самостійно проводити лікарські маніпуляції.
 3. Здійснювати консультативну роботу, брати участь у визначенні та аналізі причин розходження показників, які отримані різними методами, за необхідністю брати участь в проведенні клініко-патоморфологічної експертизи.
 4. Виконувати практичну роботу з амбулаторного (стаціонарного) прийому пацієнтів в спеціалізованих медичних закладах або в закладах, які мають кабінети рефлексотерапії.
 5. Відповідати за дотримання характеристик робочого місця лікаря-рефлексотерапевта, обладнання та оснащення кабінету рефлексотерапії згідно встановлених вимог.
 6. Дотримуватися правил безпеки та санітарно-епідеміологічного режиму при проведенні досліджень та здійсненні лікувальних процедур.
 7. Оформлювати медичну документацію у відповідності з вимогами Міністерства охорони здоров’я України.
 8. Підвищувати кваліфікацію на курсах удосконалення та передатестаційних циклах не рідше одного разу на п’ять років у закладах післядипломної освіти.
 9. Консультувати лікарів лікувально-профілактичних закладів з питань застосування методів рефлексотерапії.
 10.  Популяризувати методи рефлексотерапії серед населення та медичної громадськості.

 

Права лікаря-рефлексотерапевта

 

Лікар-рефлексотерапевт має право:

 1. Призначати та самостійно проводити діагностичні, лікувальні та реабілітаційні процедури з використанням методів рефлексотерапії, застосовувати методи діагностики та лікування, які допущені  до використання в медичній практиці.
 2. Залучати в необхідних випадках лікарів інших спеціальностей до обстеження пацієнтів, призначати необхідні  для комплексного обстеження хворого методи інструментальної, функціональної та лабораторної діагностики.
 3. Контролювати роботу підпорядкованого йому середнього та молодшого медичного персоналу.
 4. Брати участь в нарадах, науково-практичних конференціях.

 

 

 

Відповідальність лікаря-рефлексотерапевта

 

      Лікар-рефлексотерапевт несе персональну відповідальність:

 1. За чіткість та своєчасність виконання своїх професійних обов’язків, які передбачені цим Положенням та правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу охорони здоров’я.
 2. За помилки ведення хворих, що потягли за собою негативні наслідки.
 3. За дотримання правил трудової безпеки та санітарно-протиепідемічного режиму під час проведення досліджень або здійснення лікувальних заходів.
 4. За правильне ведення медичної та іншої документації, яка передбачена  його професійними обов’язками.

 

____________________________________________________________________________________________________  

 

Примірне положення про молодшу медичну сестру кабінету (відділення) рефлексотерапії

 

Загальні положення

 

1. На посаду молодшої медсестри кабінету (відділення) рефлексотерапії (далі – РТ) призначається особа, яка пройшла індивідуальне навчання.

2. Молодша медсестра кабінету РТ безпосередньо підпорядковується старшій медсестрі кабінету.

3. В своїй роботі молодша медсестра кабінету (відділення) РТ керується розпорядженнями вищих за посадою осіб і цією інструкцією.

 

Обов’язки

 

1. Підготовка кабінету (приміщень відділення РТ) до прийому хворих, проведення вологого прибирання із застосуванням дезінфікуючих засобів та провітрювання приміщення.

2. Нагляд за роботою систем гарячого та холодного водопостачання, опалення і повідомлення старшій медсестрі про виявлені неполадки.

3. Дотримання правил техніки безпеки  і охорони праці при роботі в кабінеті (відділенні).

4. Участь в заняттях з санітарно-технічного мінімуму.

 

Права

 

1. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх обов’язків.

2. Вносити пропозиції старшій медичній сестрі відділення про покращення організації умов своєї праці.

 

Відповідає  за чітке і своєчасне виконання обов’язків, які передбачені цією інструкцією і правилами внутрішнього трудового розпорядку працівників закладу.

 

 

______________________________________________________________________________________________________

 

Примірний Табель оснащення медичним обладнанням та виробами медичного призначення кабінету рефлексотерапії

 

 

 

№ з/п

Найменування

Мінімальна необхідна кількість на кабінет

1.

Апарат для вимірювання артеріального тиску

1 шт.

2.

Апарат для електропунктурної діагностики та електропунктури, лазеропунктури, магнітопунктури, КВЧ-пунктури тощо

1 шт.

3

Аптечка для надання невідкладної допомоги

1 комплект

4

Банки медичні

20 шт.

5

Вазелін, крем/масло масажні

2 шт.

6

Вата (кульки)

100 шт.

7

Водопостачання холодною та гарячою водою

 

8

Голки для акупунктури (не менше)

400 шт.

9

Етиловий спирт: для голкорефлексотерапії

                             для обробки рук лікаря 

                                                           всього

 1. 5,0 г/процедуру,
 2. 5,0 г/процедуру
 3. 10,0 г/процедуру

10

Зажими медичні

5-10 шт.

11

Зонд для аурікулярних точок

3 шт.

12

Йоду настоянка (5% розчин)

50 мл

13

Кушетка медична

2 шт

14

Лейкопластир

3 шт.

15

Лоток  медичний

10 шт.

17

Мікроголки

350 шт.

18

Молоточок та/або валик для поверхневої РТ

3 шт.

19

Набір для аплікаційної РТ (пластини з різних металів, магніти та ін.)

6 шт.

20

Ножиці

1 шт.

22

Папір (нарізані смужки)

100 шт.

23

Пінцет анатомічний

3 шт.

24

Пінцет очний

1 шт.

25

Площа на одну кушетку

6 кв.м.

26

Сигари (мокси) полинні

5 шт.

27

Стерилізатор малогабаритний

1 шт.

28

Стетофонендоскоп

1 шт.

29

Стіл інструментальний

1 шт.

30

Стіл лікаря

1 шт.

31

Стіл медсестри

1 шт.

32

Стільці

2 шт.

33

Тумбочка

1 шт. на кушетку

34

Цубо (набір)

1 шт.

35

Шафа медична

1 шт.

36

Чашка Петрі

10 шт.

 

 

  ________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Примірне положення про санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим кабінетів (відділень) рефлексотерапії лікувально-профілактичних закладів

 

Загальні положення

 

З метою профілактики внутрішньолікарняної інфекції  в кабінеті рефлексотерапії необхідно:

 1. Максимально застосовувати медичний інструментарій (акупунктурні голки) одноразового використання;
 2. Суворо дотримуватися правил застосування, дезінфекції, передстерилізаційної очистки та стерилізації медичного інструментарію (акупунктурні голки, насадки для багатогольчастих молоточків), обладнання багаторазового використання (багатогольчасті аплікатори, багатогольчасті валики, пінцети, пробірки, чашки Петрі та ін.) під час та після проведення процедур, пов’язаних з порушенням цілісності шкірних покровів, контактом з поверхнею шкіри.
 3. Для будь-якої маніпуляції кожному хворому треба застосовувати окремий стерильний інструментарій (для інвазивного впливу) та продезінфікований – для неінвазивного впливу.
 4. Медичні інструменти всіх видів після кожного використання належить піддавати дезінфекції, ретельній передстерилізаційній  очистці та стерилізації згідно з галузевим стандартом  та інструктивно-методичними документами.

 

Вимоги до санітарно-гігієнічного режиму

 

За дотримання санітарно-протиепідемічному режиму у кабінеті (відділенні) рефлексотерапії несе відповідальність медична сестра, яка також слідкує за виконанням персоналом внутрішнього трудового розпорядку, гігієнічного та лікувального режиму хворими, проводить зі складом відділення інструктажі щодо виконання комплексу протиепідемічних заходів. Щоденне прибирання всіх приміщень проводиться із застосуванням дезінфекційних засобів, зареєстрованих в установленому порядку для цих цілей. Дезінфектанти зберігаються в окремому приміщенні, на етикетках вказується концентрація та призначення розчинів.

При наявності у співробітників гнійничкових захворювань на руках робота проводиться в напальниках або гумових рукавичках, при простудних явищах співробітники повинні працювати в масках.

Старша медична сестра відділення слідкує за своєчасною та достатньою стерилізацією та дезінфекцією виробів медичного призначення в кабінеті (відділенні) рефлексотерапії.

 

 

Стерилізація та дезінфекція виробів медичного призначення у рефлексотерапевтичній службі

 

1. Загальні положення

 

 1. Методи, засоби і режими передстерілізаційної обробки, стерилізації та дезінфекції, що застосовуються в рефлексотерапії, є рівнозначними за ефективністю для кожного виду обробки, згідно з існуючими державними стандартами.

1.2.Контроль стерильності повинен виконуватися бактеріологічними лабораторіями санітарно-епідеміологічних станцій та лікувально-профілактичними закладами згідно з інструкціями, затвердженими МОЗ України.

1.3. Контроль роботи стерилізаторів виконується дезінфекційними станціями та дезінфекційними відділами санітарно-епідеміологічних станцій, згідно з інструкціями, затвердженими МОЗ України.

1.4. Контроль якості передстерілізаційної обробки та дезінфекції повинен проводитися лікувально-профілактичними закладами, санітарно-епідеміологічними та дезінфекційними станціями, згідно з інструкціями, затвердженими МОЗ України.

 

2. Передстерилізаційна обробка

 

2.1. Передстерилізаційній обробці повинні підпадати всі вироби перед їх стерилізацією з метою видалення білкових, жирових та механічних забруднень, а також лікарських препаратів.

2.2. Роз’ємні вироби (багатогольчасті молоточки та валики) повинні підпадати під передстерилізаційну обробку  в розібраному стані.

2.3.Передстерилізаційна обробка ручним засобом повинна виконуватися  відповідно до існуючого стандарту.

2.4.Після закінчення робочої зміни прилади повинні бути очищені механічним засобом шляхом  миття  із застосуванням миючих засобів.

2.5.Миючий розчин повинен включати компоненти відповідно до розробленого стандарту МОЗ України.

2.7.Інструменти в процесі експлуатації, передстерилізаційної обробки, стерилізації можуть бути пошкоджені, в тому числі корозією. Інструменти (акупунктурні голки) з явними плямами корозії,  механічними пошкодженнями, повинні видалятися із застосування.

 

3.  Стерилізація

 

3.1. Стерилізації повинні піддаватися всі вироби, які інвазійно контактують з тканинами організму,  в тому числі з кров’ю, та окремі види медичних інструментів, які в процесі експлуатації стикаються зі слизовою оболонкою та можуть викликати її пошкодження.

3.2. Стерилізація повинна виконуватися одним з існуючих стандартних методів, затверджених МОЗ України.

3.3.Стерилізація може проводитися в централізованих стерилізаційних відділеннях, вимоги до яких затверджені відповідними документами МОЗ України.

3.4. Допустимо зберігання індивідуальних наборів акупунктурних голок, простерилізованих згідно з існуючими правилами, в 96% етиловому спирті на протязі одного курсу лікування.

 

4. Дезінфекція

 

4.1.   Дезінфекції повинні підпадати всі вироби, які  мають поверхневий, а не інвазійний контакт з організмом людини.

Крім того, дезінфекції підпадають вироби медичного призначення, особам, які перенесли гепатит В чи гепатит з невизначеним діагнозом (вірусний гепатит), а також особам- носіям НВS-антигену.

Дезінфекція повинна виконуватися одним з методів, згідно з існуючими стандартами.

 

Вимоги до медичного обладнання

 

 1. Медичне обладнання, що використовується в кабінетах рефлексотерапії, повинне мати позитивні висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо його безпечності;
 2. Вимірювальна апаратура повинна мати позитивні результати метрологічного контролю.